KLASSIFITSEERIMINE

Ained, segud ja tooted klassifitseeritakse ohtlikuks CLP määruse alusel ja vastavalt Sotsiaalministri määrusele „Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord”.

Klassifitseerimiseks on eelkõige vaja teada tootes sisalduvate ohtlike koostisainete võimalikult täpset sisaldust, kui olemas, ohtlike koostisaine ohutuskaardid (ei pea olema eesti keeles), infot toote füüsialiste ja keemiliste omaduste kohta ning toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised katsetulemused. 

Kui on olemas klassifitseeritaval ainel või tootel olemas klassifikatsioon dierktiivi 67/548/EMÜ alusel ja on soov klassifikatsioon viia vastavusse CLP määrusega, siis algavad klassifiteerimise hinnad 100 eurost. Lõpliku hinna kujunemine sõtlub keerukusest ja info hulgast.

Kui klassifitseeritaval ainel või tootel ei ole eelnevat klassifikatsiooni, siis algavad CLP määruse kohaselt klassifiteerimise hinnad 150 eurost. Lõpliku hinna kujunemine sõtlub keerukusest ja info hulgast. 

Täpsema hinnapakkumise saamiseks küsi pakkumist.