KEMIKAALIOHUTUS

Kemikaalide käitlemist Eestis reguleerib kemikaaliseadus ja otsekohalduv Euroopa Liidu määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH määrus), mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist.

Kemikaalide märgistamist reguleerib otsekohalduv Euroopa Liidu määrus (EÜ) nr 1272/2008 (CLP määrus), mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

Kemikaaliseadusest tuleneb ettevõtetele kohustus pidada kemikaalide arvestuse korda.

REACH määrus kohustab ettevõtet omama ohutuskaarti ohtlike ainete ja toodete kohta. Lisaks sellele peab ohutuskaart olema ametlikus riigikeeles.

Toodete etiketid peavad olema alates 2015. aastast vastavalt CLP määrusele, eesti keeles ja tähistatud uute märgistuselementidega.